Проект "Студентски практики" на МОН

Проект "Студентски практики" (Договор № BG051PO001-3.3.07-0002 ) се изпълнява в партньорство с всички 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Информация за него може да бъде намерена тук.
Предвидено е практическо обучение да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. 
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.
В проекта участва и СУ “Св. Кл. Охридски” със своите факултети.
Функционални експерти за Факултета по математика и информатика са:
Проф. д-р К. Калоянова (kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg ),  тел. 81 61 594
г-жа Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg), Кариерен център, тел. 81 61 589
Повече информация можете да намерите тук.
Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проект "Студентски практики".
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Удостоверенията за студенти, които са завършили успешно практиката си, се получават в каб. 203, Кариерен център.