Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

ЧОУ "Цар Симеон Велики" търси учител по математика

Визия:
Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно STEM училище за изучаване на природни 
науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. В училището работят 
съгласувани с визията, мисията и ценностите му екип от професионалисти, които споделят общи 
визия, мисия и ценности и се развиват и учат постоянно. Иновират и прилагат най-нови и ефективни 
методологии за учене и развитие.
 

Мисия:
Изграждаме млади хора с интерес към науката, развито чувство за общност и родолюбие, грижа за 
околната среда, себепознание и емоционална интелигентност, чрез учене чрез правене,
интердисциплинарно обучение, в уникална база, разположена на чист въздух.
Ценности:
- Стремеж към високи постижения и ефективност
- Толерантност в полза на другите
- Родолюбие
- Предприемчивост
- Работа в екип
 

Основни приоритети и отговорности на длъжността:
1. Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по математика.
2. Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците, според визията на училището
3. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.
4. Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на
учениците, на които преподава.
5. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.

6. Участва в обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване
качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и
учениците.
7. Съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални
кръгове на олимпиади и състезания в училището.
8. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва
училището.
9. Изготвя годишен план за работата си и писмени срочни и годишни отчети за
извършената дейност.

Повече информация и как се кандидатства ТУК.

Таг