Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Редовна докторантура по сезонни прогнози в НИМХ за учебната 2022-2023 г.

В Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) има обявен конкурс за един редовен докторант за учебната 2022-2023 г. в научна секция „Числено моделиране“ съвместно с отдел „Специализирани прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“. Редовната докторантура е по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Темата е „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 65 от 12.08.2022 г. и на интернет страницата на НИМХ: http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/node/113 . Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ – до 12.10.2022 г. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

Анотация: Има необходимост от задълбочаване на използването на продукти от числени модели за дългосрочни прогнози на времето чрез ансамблови системи за оценка на вероятността за реализиране на метеорологично събитие с времеви хоризонт от един месец до няколко сезона напред. Способността да се правят успешни и научно обосновани автоматизирани дългосрочни прогнози би била резултат от работа в няколко направления: 1. познаване на природата на метеорологичните процеси, които са обект на прогнозиране; 2. познаване на числените прогностични системи; 3. познаване на статистическите методи за моделиране на вероятността за реализиране на метеорологично събитие. От докторанта ще се очаква да постигне резултати и по трите направления. Ще се доразвие знанието за характера на сезоните в България и неговата връзка с аномалии на атмосферната циркулация в района на Европа. Ще се използват съвременни статистически методи за изследване на потенциални източници на прогнозируемост с времеви мащаб от един месец до няколко сезона. Изграждането на автоматизирана система за усвояване на продукцията от ансамблови прогнози на глобални метеорологични центрове изисква изработването на автоматизирани инструменти за статистическа обработка и представяне на дългосрочната прогноза в термини на вероятности за реализиране на събитие. Използването на вероятностните дългосрочни прогнози изисква познаване на тяхната успеваемост и надеждност. Това ще се постига чрез усвояване и изучаване на историческите дългосрочни ансамблови числени прогнози на съответния използван числен модел. Възможност за по-успешна адаптация към климатичните промени чрез използването на дългосрочни прогнози ще бъде илюстрирана чрез прилагането на специализирани числени модели като например определяне на условия за пожароопасност, условия на топлинен комфорт и други.

Срокът на редовната докторантура е 3 години. Конкурсът ще се проведе в срок до четири месеца след датата на обявяването му – до 12.12.2022 г. Зачисляването за редовна докторантура ще бъде най-рано през месец януари 2023 г. Текущият размер на държавната месечна стипендия за редовен докторант е 1000 лв. Темата на редовната докторантура е подходяща за специалисти с магистърска степен в областта на физическите, математическите, информационните или инженерните науки. От докторантът ще се очаква да постигне високо ниво на познания по статистически методи и владеене на статистически софтуерни библиотеки от програмни среди като R или Python и високо ниво на работа в операционна система Linux и с езици за програмиране като Fortran, C, R или Python.

За повече информация: ilian.gospodinov@meteo.bg (0888 98 78 45)

НИМХ към МОСВ е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. НИМХ (www.meteo.bg) е  националната хидрометеорологична служба на Република България. Националните дейности на НИМХ са: хидрометеорологичен мониторинг на територията на страната; издаване на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични прогнози; разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход; изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия; научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейност, свързана с моделиране на метеорологичните и хидрологичните процеси и явления и разпространението на замърсители в атмосферата и морето; изучаване на климата, оценки на водните ресурси; фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на докторанти; издаване и разпространение на издания в областта на метеорологията и хидрологията;  хидрометеорологично обслужване на държавните институции и обществото. НИМХ изпълнява задълженията на Република България към Световната метеорологична организация и  други международни организации съгласно международни договори – Европейска организация за експлоатация на  метеорологични спътници (EUMETSAT), Европейски център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF), Международната хидроложка програма (IHP) на ЮНЕСКО, Европейска мрежа на националните метеорологични служби (EUMETNET)  и др. НИМХ разработва и участва в проекти, финансирани по национални, европейски и други международни програми, организира и участва в национални и международни научни конгреси, конференции, симпозиуми и други научни форуми в областта на метеорологичните, хидрологичните и сродните науки.