Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стипендия DeepMind

Ниво на обучение: Магистър

Тематична област: Информатика

Тип на стипендията: Университет

Краен срок за кандидатстване: 15/10/2022

 • предпоставки

Насърчаването на студентите, особено от групи в неравностойно положение или недостатъчно представени групи, да започнат научна кариера в стратегическите области на големите данни и изкуствения интелект (ИИ) е важна стъпка за осигуряване на ползи от ИИ за цялото общество. Предоставянето на финансова подкрепа на млади хора, които не биха могли да започнат обучение в областта на Data Science без такава помощ, е сериозно свидетелство за иновативно мислене и дългосрочна визия на компаниите и институциите.

 • Описание на стипендията

Институт GATE има удоволствието да обяви две стипендии, щедро финансирани от DeepMind, които са отворени за кандидати, желаещи да придобият магистърска степен по магистърски програми „Изкуствен интелект“ и „Извличане на информация и откриване на знания“ в Факултет по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.

С подкрепата на DeepMind Софийският университет се ангажира да увеличи достъпа и да подобри представителството на недостатъчно представените групи в областта на изкуствения интелект.

 • СТОЙНОСТ НА СТИПЕНДИЯТА

Стипендиите DeepMind са на стойност приблизително 21 573 евро за цялата образователна програма. Стойността на стипендията покрива таксите за обучение и разходите за живот, изплащани на вноски по време на обучението, и финансира участието на международна конференция в областта на изкуствения интелект и/или машинното обучение през периода на обучение, както и закупуване на основно оборудване (подходящ лаптоп)

 • Критерии за допускане

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за стипендия, трябва да отговарят на следните критерии:

 • да се идентифицират като жена; или са с по-нисък социално-икономически статус и да са в състояние да докажат, че няма да може да приемат предложението за прием без финансова помощ.
 • да имат постоянно местожителство в България или в Европейския съюз. 
 • да бъдат записани в програмата с успех на кандидат-студентските изпити не по-нисък от 4,50.
 • да са завършили  бакалавърска степен с успех не по-нисък от 4,50.
 • Как да кандидатствате

Заявления се приемат чрез нашия онлайн формуляр. За да се класирате, ще бъде необходимо да изпратите документите си по имейл на: career@gate-ai.eu, след подаване на заявлението.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2022 г.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани от комисия за подбор, включваща преподаватели от ФМИ на базата на следните критерии

 • Удовлетворяване на критериите за допустимост
 • Предоставена подкрепяща документация и доказателства (финансово състояние, степен на успех на ученика, автобиография и др.).

Успешните стипендианти ще бъдат избрани въз основа на:

 • Съдържание на заявлението (качество на мотивационното писмо и автобиографията)
 • Потвърждение за допустимост (както е посочено в критериите и подкрепено с всички необходими доказателства).

Ще бъдете уведомени за резултата до 25 октомври 2022 г.

 • Необходими документи

1. Мотивационно писмо в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на лични данни от името на институт GATE и Софийския университет;

4. Копие от диплома за завършена бакалавърска степен;

5. Документ (удостоверение), че студентът е записан в магистърската програма с посочен успех на приемните изпити;

6. Документ за доходи на всеки от родителите / настойниците от трудова дейност (Издава се от мястото на работа. Удостоверението трябва да съдържа информация за сумите, изплатени за последните 6 месеца);

7. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговите родители. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене. Удостоверението е безплатно и трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2021 г. или декларация, че няма данни за такива доходи);

8. Декларация, написана на ръка и подписана от кандидата,  дали той/тя или член на неговото/нейното семейство има регистрирани фирми (не е необходимо нотариално заверяване).

 • ПРИЗНАНИЕ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Студентите ще получат и менторство от DeepMind и от институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет, който инициира стипендиите DeepMind в България през 2020 г. Професор Силвия Илиева, директор на институт GATE, споделя: „Институтът високо оценява ангажираността на DeepMind за подпомагане на обучението по изкуствен интелект и машинно обучение във Факултета по математика и информатика. Нашата цел е да предоставим възможно най-доброто образование на талантливи студенти, независимо от техния произход. Стипендиантската програма е огромен тласък за нас в нашата мисия да привличаме млади хора за кариера в областта на големите данни и изкуствения интелект.”

 • Контакти

career@gate-ai.eu

Таг