Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „СТАТИСТИКА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ

Обща характеристика на длъжността:

 • Разработва, внедрява и усъвършенства отчетни форми и методологии, като следи за съответствието им с националната и европейската правна рамка и международните стандарти в съответните статистически области;
 • Събира, контролира качеството и обработва първичните данни за съответните статистически области;
 • Съставя и разпространява регулярна статистическа информация в и извън БНБ вкл. за интернет страницата на БНБ, в съответствие с утвърдените формати и срокове;
 • Участва в дефиниране на обхвата, информационните потоци, основните бизнес изисквания и етапи на реализация на проекти за създаване и развитие на информационните системи в дирекцията;
 • Работи с база данни, метаданни, референтни данни; изготвя справки и отчети;
 • Участва в подготовката на кореспонденция с представители на финансови институции и други организации относно изготвяната от тях статистическа информация;
 • Участва в подготовката на отговори и становища по документи и публикации на ЕЦБ, БМР, Евростат и др. международни институции, както и на запитвания от потребители на статистически данни;
 • Участва в подготовката на указания и кореспонденция с отчетните единици по отношение на методологическите изисквания за съставянето на статистическите данни и прилагането на международните изисквания на местно ниво, вземайки предвид националните специфики и др.

Минимални изисквания:

 • Висше образование - минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности: икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика, математика, счетоводство, информатика.
 • Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);
 • Отлични познания за работа с MS Office, Internet, справочни и приложни програми.

В зависимост от функциите и задачите за съответната експертна длъжност, с предимство ще се ползват кандидатите, които:

 • Познават нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на статистиката;
 • Имат опит и допълнителни квалификации в областта на: статистиката,

информационните технологии, кредитирането, работа с бази данни и развитие на информационни системи;

 • Притежават умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като Stata, R и Python;

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката, публичните финанси и паричния сектор, като ще включва и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 28.02.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата - на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Таг