Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗ НА РИСКА“ на БНБ

Обща характеристика на длъжността:

Експертът в отдел „Анализ на риска“ участва в процеса по управление на риска на международните валутни резерви на БНБ, които представляват големи по размер портфейли от ценни книжа и други видове финансови инструменти, и има следните основни задължения:

 • Анализ, оценка, контрол и отчитане на пазарния риск на валутните резерви на БНБ при управлението им на международните финансови пазари;
 • Прилагане, разработка и развитие на методологии за измерване и оптимизиране на риска на валутните резерви на банката;
 • Изготвяне на предложения за бенчмарк, инвестиционни ограничения и лимити, както и на правила за управление на валутните резерви на БНБ;
 • Поддържане и развиване на софтуерни инструменти и модули за целите на управлението на валутните резерви;
 • Изготвяне на справки, отчети и анализи за управлението на валутните резерви на БНБ.

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности в областта на финансите, математиката или икономиката;
 •  Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • • Базови познания в теория на вероятностите, математическа статистика, теория на оптимизацията, склонност към аналитично мислене и количествен подход.
 • За предимство ще се считат:
 • Познания в областта на база данни (SQL);
 • Владеене на приложна среда за програмиране, като например Matlab или R;
 • Познания в областта на управлението на портфейли от ценни книжа.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще включва въпроси, задачи и/или казуси в областта на анализа и оценката на финансовите инструменти, управлението на портфейли, управлението на риска, финансовите пазари и банки.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 21.04.2023 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”,
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни

Таг