Платени стажове за студентите от ФМИ

 
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви за старта на проект „Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Проектът е финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.
Стажовете ще бъдат с продължителност 240 работни часа с възможност за плаващо работно време. Стажовете са платени и ще се реализират в периода м. май – септември 2010 г.

Фирмите – партньори, заявили желание да наемат стажанти са:
1. Сдружение “Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР”
2. Мусала Софт ООД
3. ТехноЛогика ЕООД
4. Хемимонд АД
5. Институт по паралелна обработка на информацията – Българска Академия на Науките
6. Интерконсулт България ООД
7. Смартком-България АД
8. Хамилтън Дейта Сървисиз ООД
9. ОС България ООД
10. Немечек ООД
11. Лирекс БГ ООД
 
Желаещите да кандидатстват за стаж, могат да подадат своето CV (европейски формат) и мотивационно писмо в Кариерния център на факултета, където ще получат и допълнителна информация за проекта и предстоящите по него дейности.
 
Лице за контакт:
1. Елена Анастасова
Оперативен ръководител и Кариерен специалист
Кариерен център към Факултет по математика и информатика
Телефон: +359 887 00 29 64
Настоящoто съобщение е изготвено с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СУ "Св. Климент Охридкси", ФМИ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящото съобщение и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.