Започна събирането на CV и мотивационни писма за стажантските позиции, финансирани по ОП Развитие на Човешките Ресурси

 Всички студенти от ФМИ, желаещи да започнат платен стаж в някоя от изброените фирми:

следва да изпратят своите CV и мотивационно писмо (конкретизирани за всяка от фирмите, към които проявявате интерес - на български или английски език) на e-mail: fmi.career@gmail.com, както и на хартиен носител, в Кариерния център на ФМИ (Деканат, 203 кабинет).
Краен срок за подаване на CV и мотивационни писма: 15 март 2010 г.
Стажовете са част от проект „Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"". Проектът е финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.

Настоящoто съобщение е изготвено с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СУ "Св. Климент Охридкси", ФМИ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящото съобщение и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.