Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

По-подробна информация относно проекта за студентските стажове

Уважаеми студенти,
Напоомняме Ви, че срокът за кандидатстване по проекта за студентски стажове е 15 март 2010 година. Предоставяме Ви по-подробна информация относно изискванията към стажантите от страна на фирмите-партньори:
* Институт по паралелна обработка на информацията – Българска Академия на Науките
* Интерконсулт България ООД
* Лирекс БГ ООД
* Мусала Софт ООД (стажове в областта на Quality assurance)

* Мусала Софт ООД (JuniorSoftwareEngineer)
* Немечек ООД
* Смартком-България АД
* ТехноЛогика ЕООД
* Хемимонд АД
 
Стажовете са част от проект „Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"". Проектът е финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.

Настоящoто съобщение е изготвено с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СУ "Св. Климент Охридкси", ФМИ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящото съобщение и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.