Предпочитаните професии

Как ще се променят задълженията ви в следващите десет години, ако работите в телекомуникационния сектор? Какви специалисти ще се търсят и какви ще са най-ценните умения? Профилите на няколкото групи служители по-долу дават отговори на тези въпроси.
Мениджъри
Ако сте мениджър в телекомуникационна компания през следващите десет години, ще ви трябват бързи и навременни реакции, за да се справяте с новостите, които са всекидневие в този сектор. Управлението на разходите и оптимизацията на производството също ще са сред най-важните ви задачи. Колкото по-динамична е обстановката на пазара, толкова по-разнообразни ще са задачите за изпълнение; толкова повече ще са и новите умения, които ще се изискват от мениджърите.
Ако пазарът продължи да се развива бързо въпреки кризата, броят на мениджърите в развитите страни ще остане почти непроменен и сравнително стабилен. Оптимистичните сценарии обаче предполагат, че в развиващите се икономики нуждите от управленски персонал непрекъснато ще се увеличават. При сценариите, които предвиждат бърз технологичен напредък (моно-тек и тек-ком), от ръководителите ще се изискват и добри технически познания. Задължително за всеки мениджър в сектора е доброто познаване на регулациите, въпреки че в тази област до голяма степен се разчита на правните специалисти.
Все по-търсени ще са социалните умения, както и познаването на "зелените" информационни технологии и иновативни политики, които могат да допринесат за подобряването на съществуващите бизнес модели и практики. Комуникационните умения ще бъдат издигнати в култ, тъй като ще се работи в международна среда, която е взаимосвързана и зависима във всяко отношение. Уменията за разрешаване на проблеми и работа в екип също ще са много важни за бъдещето на телекомуникациите. Креативността и аналитичните умения ще са необходими, за да се анализират организациите и веригата на добавената стойност (value chain), докато управлението на промяната ще е необходимо, за да се спечели подкрепа за промените вътре в организацията.
Бързият технологичен напредък ще изисква непрекъсната промяна на визията на компаниите в сектора. Голямото предизвикателство пред тях ще бъде да се трансформират от предимно технологични и инженерни в креативни доставчици на услуги. Тази трансформация разчита изцяло на мисленето и уменията на висшия мениджмънт.
Инженери и IT специалисти
Във всички разработени от експертите сценарии ще има необходимост от висококвалифицирани инженери и IT специалисти. Те обаче ще трябва да умеят да превръщат технологичните иновации в продаваеми продукти. От тях ще се очаква не само да създават нов софтуер, но и да притежават интердисциплинарни умения, които да бъдат използвани при разработването на нови хибридни продукти в сътрудничество с други сектори. Познанията за зелените информационни технологии и тяхната ефективност например ще се ценят изключително много. Социалните умения като работа в екип, чувствителност и комуникативност ще се ценят при сценариите, които предполагат силна конкуренция. Екипите, които ще работят по един продукт, ще бъдат все по-мултифункционални и в тях ще работят хора с всякакви познания и опит. Мрежата от професионални контакти на един специалист в сектора ще е ключова за неговия успех. Владеенето на езици и уменията за общуване в междукултурна среда ще са определящи за кариерното развитие в организации, които оперират в няколко държави.
Специалисти по продажби
Тъй като при някои от сценариите голяма част от продажбите вече ще се извършват онлайн, ще намалее търсенето на специалисти по продажби, които да обслужват клиентите лице в лице. При моно-тек технологиите ще доминират и ще намалее необходимостта от нискоквалифицирани търговци; при тек-ком и моно-тел техният брой ще остане почти непроменен. При теле-ком малкото нови продукти, ниската покупателна способност и силната конкуренция ще направят продажбите на телекомуникациони услуги доста трудни, затова ще има по-голяма необходимост от търговци - потребителите ще трябва да бъдат информирани за съществуването на телекомуникационните продукти и услуги и убедени, че трябва да си ги купят.
Техници и администрация
Ако инфраструктурата и технологиите продължат да се развиват със същата скорост, те ще изискват по-малка поддръжка, а оттам ще намалее търсенето на техници. Ако се сбъдне сценарият теле-ком, експертите ще заместят мениджърите на средно ниво, тъй като ще са по-евтини.
Бързият технологичен напредък, иновации и висок ръст на доходите ще доведат до създаването на нови продукти, което ще увеличи необходимостта от административен персонал. От друга страна, повишената автоматизация ще елиминира потребността от чиновници. При моно-тек тези два фактора ще се неутрализират взаимно - т.е. търсенето на административни кадри ще остане непроменено.
Източник: Кариери.бг