Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:
Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

  • Методология за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури;
  • Заявление за кандидатстване по образец;
  • Европейски формат на автобиография.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: b.marina@mon.bg или d.lesseva@mon.bg
Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 30 април 2012 г.
Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg