Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Асистент учител по математика в прогресивно училище

В прогресивно училище развиваме модел на обучение, базиран на International Baccalaureate и утвърдени педагогически практики. Вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всеки ученик и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.

Ако искате да се развивате като учител в международна програма - станете асистент учител по математика от следващата учебна година в Прогресивно училище 1.

Избирайки да сте част от екипа ни, ще бъдете включени в интензивна обучителна програма и практика, която ще развие уменията Ви за ролята на АСИСТЕНТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА в прогресивно училище, която изглежда така:

 1. Участвате в екип с учител наставник в:
  • наблюдение и анализ на уроци, практически дейности, провеждани от учителя наставник.
  • формулиране на ясни и последователни във времето цели, свързани с учебното съдържание.
  • планиране на образователен процес и прогнозиране очаквани резултати от всеки етап в прогреса.
  • планиране на уроци и подготовка на материали, които са съответни на целите на образователната програма; логически свързани помежду си; с адекватен обем спрямо времетраенето на часа и отговарят на нуждите на учениците (диференцирани).
  • подбор на подходящите методи, средства и образователен инструментариум.
  • екипни срещи за планиране и рефлексия
 2. Подпомагате работата на учителя наставник по математика в прогимназиален етап, като:
  • провеждате самостоятелно часове и/или дейности в часовете по математика в класовете на прогимназиален етап: редовно и самостоятелно учене.
  • преподавате, като използвате подходящи педагогически похвати и обогатявате учебния процес с преживелищни практики: поставяте ученика в центъра на образователния процес, използвате интерактивни методи за работа по групи, игри, мултимедия; обяснявате и моделирате учебния процес, създавайки възможности учениците да споделят мнение, идеи и да се изявят; задавате въпроси, които провокират мисленето и предоставяте ефективна обратна връзка в хода на часа.
  • създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
  • участвате в проверката и оценяването в прогреса на учениците; администрирането на образователния процес; обратната връзка към учениците и родителите.
 3. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Да сте позитивна личност, открита в естественността си и любопитна да открива и учи заедно с колегите и учениците;
 • Да умеете да работите в предизвикателна, развиваща и гъвкава спрямо интересите на учениците среда.
 • Да имате висше образование или сте последна година студент, специалност математика/математика и информатика и препоръчително 1 години практически опит в преподаването на ученици във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Да владеете писмено и говоримо английски език - ниво В2;
 • Да сте с широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Да сте опитвали и имате желание да преподавате през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация, както и постъпково целенасочено преподаване с директни инструкции и насочвано откривателство.
 • Да имате познания за различни форми и методи на оценяване на учениците

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и да носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо на snezhina.varbanova@transform.bg.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Таг