Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Последен шанс за кандидатстване за стипендиите на DeepMind, обявени от институт GATE

Остават броени дни до изтичането на срока за кандидатстване за стипендиите на DeepMind, обявени от институт GATE. Стойността на финансовата помощ е 24 050 евро за един стипендиант за цялата образователна програма.

Британската компания DeepMind, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект  щедро финансира две стипендии за академичната 2023-2024 г. Те са за студенти от женски пол или в неравностойно положение, които имат желание да придобият магистърска степен по програмите „Изкуствен интелект“, „Извличане на информация и откриване на знания“ и „Технологии за големи данни“ във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.

Финансовата помощ покрива таксите за обучение и разходите за живот, изплащани на вноски по време на обучението. Освен това, в рамките на инициативата, стипендиантите ще получават и редовни покани за събития, организирани от DeepMind, субсидия за присъствие на международна изследователска конференция, както и за закупуване на основно оборудване за работа (подходящ лаптоп). Те също така ще разполагат с индивидуални ментори от DeepMind и GATE.

Стипендията на DeepMind ме срещна с ментори, от които получих изключително полезни съвети и насоки за професиналното си развитие. Още от началото на обучението си започнах да участвам в дейности на изследователската група в GATE, която работи по темата за откриване и изследване на дезинформацията. Станах съавтор на научна публикация, а впоследствие и част от научноизследователския екип на Института“. Това споделя Силвия Гаргова, един от първите лауреати на стипендията на DeepMind, предоставена от GATE.

Ако и Вие мечтаете за вълнуващ старт в кариерното си развитие, кандидатствайте за стипендиите на DeepMind!

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да се идентифицират като жена; или да притежават по-нисък социално-икономически статус, който не им позволява да следват без финансова помощ;
 • да имат постоянно местожителство в България или в Европейския съюз;
 • да бъдат записани в програмата с успех на кандидат-студентските изпити не по-нисък от 4,50;
 • да са завършили бакалавърска степен с успех не по-нисък от 4,50.

Заявленията ще се приемат до 15 октомври 2023 г. чрез нашия онлайн формуляр. За да се класирате, ще бъде необходимо и да изпратите документите си по имейл на: career@gate-ai.eu, след подаване на заявлението. Моля, напишете пълното си име, за да можем да ги прикачим към вашето заявление.  Въпросните документи включват:

 1. Мотивационно писмо в свободен текст;
 2. Автобиография;
 3. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на лични данни от името на института GATE и Софийския университет;
 4. Копие от диплома за завършена бакалавърска степен;
 5. Документ (удостоверение), че студентът е записан в магистърската програма с посочен успех на приемните изпити;
 6. Документ за доходи на всеки от родителите / настойниците от трудова дейност (Издава се от мястото на работа. Удостоверението трябва да съдържа информация за сумите, изплатени за последните 6 месеца);
 7. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговите родители. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене. Удостоверението е безплатно и трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2022 г. или декларация, че няма данни за такива доходи);
 8. Декларация, написана на ръка и подписана от кандидата, дали той/тя или член на неговото/нейното семейство има регистрирани фирми (не е необходима нотариална заверка).

Изборът на стипендианти ще се извърши от комисия за подбор, включваща преподаватели от ФМИ на базата на следните два критерия:

 • Удовлетворяване на критериите за допустимост;
 • Предоставена подкрепяща документация и доказателства (финансово състояние, степен на успех на ученика, автобиография и др.).

Успешните стипендианти ще бъдат избрани въз основа на:

 • Съдържание на заявлението (качество на мотивационното писмо и автобиографията);
 • Потвърждение за допустимост (както е посочено в критериите и подкрепено с всички необходими доказателства).

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите до 25 октомври 2023 г.