Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

За нас

Кариерният център към Факултета по математика и информатика(ФМИ) е открит официално на 28 ноември 2008 г., с финансовата подкрепа на Globul. Кариерният център е административно звено към ФМИ.

Кариерния център е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

Целите на екипа на Кариерният център (КЦ) са:

  • Подпомагане на професионалната реализация на студентите;
  • Осъществяване и поддържане на активни контакти с работодатели и сътрудничество с тях в подбора на кадри за дейността им;
  • Подпомагане студентското участие в различни стажантски програми.

Предмет на дейност на КЦ са:

  • Разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други мероприятия на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и др.;
  • Предоставяне на информация на студентите от Факултета по математика и информатика за пазара на труда, за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции;
  • Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения, дни на кариерата и други, с участие на работодатели и представители на бизнеса;
  • Кариерно ориентиране и консултиране на студентите от Факултета по математика и информатика;
  • Оказване на практическо съдействие на студентите при подготовка на портфолио за кандидатстване за стаж и работа;
  • Подготовка за цялостния процес на подбор при кандидатстване за стаж и работа;
  • Оказване съдействие на работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми;

ПРАВИЛНИК НА КАРИЕРНИЯ ЦЕНТЪР

ЕКИП НА КАРИЕРНИЯ ЦЕНТЪР

Услуги:

Кариерният център предлага услуги както за студентите на ФМИ, така и за работодатели, търсещи специалисти сред учещите и завършващите ФМИ: