Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Предстояща презентация с дискусия на тема „Математически методи при управлението на риска и активите на БНБ“, 16.04.2024 г.

На 16 април 2024 г. от 18:00 ч. в зала 325 на Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“ ще се състои презентация с дискусия на тема: „Математически методи при управлението на риска и активите на БНБ“.
От страна на Българската народна банка ще участват следните представители: Иво Хубанов – директор на дирекция „Анализ и контрол на риска“, Иван Минчев – началник-отдел „Анализ на риска“ и представители на дирекция „Управление на човешките ресурси“.
Презентацията има за цел да направи обзорен преглед по някои основни въпроси, свързани с управлението на активи от БНБ, както следва:
• Що е финансов актив и в какви активи се инвестират портфейлите на БНБ
• На какви видове риск са изложени тези активи
• Кои са рисковите фактори, които определят доходността и риска на активите
• Как се дефинира риск – рискови експозиции и измерители на риска
• Как активите се структурират в портфейл и какво е бенчмарк
• Какви оптимизационни модели за избор на бенчмарк се използват
• Какви са основните задачи пред риск мениджъра
• Какви знания и умения са необходими за кариера в областта на управлението на риска и структурирането на портфейл от активи

Участниците в презентацията ще имат възможност да задават въпроси по нея, както и да научат повече за възможностите за стаж/започване на работа в БНБ. Не се изисква предварителна подготовка и специализирани знания от страна на аудиторията.