Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗ НА РИСКА“

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
УПРАВЛЕНИЕ „ЕМИСИОННО" 
ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА РИСКА“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗ НА РИСКА“
 

Обща характеристика на длъжността:
Експертът в отдел „Анализ на риска“ участва в процеса по управление на риска на международните валутни резерви на БНБ, които представляват големи по размер портфейли в чуждестранна валута, и има следните основни задължения:
• Анализ, оценка, контрол и отчитане на пазарния риск на валутните резерви на БНБ при управлението им на международните финансови пазари;
• Прилагане, разработка и развитие на методологии за измерване и оптимизиране на риска на валутните резерви на банката;
• Изготвяне на предложения за бенчмарк, инвестиционни ограничения и лимити, както и на правила за управление на валутните резерви на БНБ;
• Поддържане и развиване на софтуерни инструменти и модули за целите на управлението на валутните резерви;
• Изготвяне на справки, отчети и анализи за управлението на валутните резерви на БНБ.
Изисквания:
• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
• Предпочитани специалности в областта на математиката, инженерните науки, финансите, или икономиката;
• Склонност към аналитично мислене и количествен подход при решаване на поставени задачи;
• Основни познания в теория на вероятностите и статистика, както и теория на оптимизацията.
• Основни познания в областта на управление на финансовия риск;
• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 

За предимство ще се считат:
• Основни познания в областта на база данни (SQL);
• Владеене на приложна среда за програмиране, като например Matlab, Python или R или друг език за програмиране с общо предназначение;
• Познания в областта на управлението на портфейли от ценни книжа.
 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще включва въпроси и задачи, изискващи базови познания в областта на теория на вероятностите, както и оценка и измерване на риска на портфейл от дългови финансови инструменти (облигации).
 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.
 

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката
(www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.
 

Документи се подават в срок до 17.05.2024 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”, 3. Лично в сградата на Българската народна банка.
Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.
 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Таг