Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

АКТЮЕР – животозастраховане

Ние, ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ, сме част от европейския финансово-застрахователен холдинг EUREKO GROUP (www.eureko.net). EUREKO има повече от 20 000 служители и оперира в девет европейски държави под различни търговски марки, между които Achmea в Холандия, Friend’s First в Ирландия, Oranta в Русия, Eureko в Румъния, Interamerican в Гърция и България, Union в Словакия. Съгласно оценката на Standard & Poor’s, EUREKO Group притежава рейтинг А stable и има записан брутен премиен приход от застраховане за 2009 г. в размер на 19,6 милиарда евро.

ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ присъства на българския застрахователен пазар от 1998 г. и е първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. За десетте години присъствие на пазара у нас, компанията е изградила 70 агенции и офиси в цяла България. Служителите ни са високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в застрахователния бранш, работещи по международно установените стандарти. Основна задача на служителите и агентите на ИНТЕРАМЕРИКАН е да превърнат името на компанията в символ на сигурност, доверие и добро обслужване.

Мисията ни е да предоставяме сигурност чрез изпълнени ангажименти, грижа и професионализъм.

За нас е удоволствие да Ви поканим да се присъедините към екипа в централния ни офис в София на позиция

АКТЮЕР – животозастраховане

Вашите отговорности:

• Разработване и определяне на достатъчни по размер премии, изчислени на базата на разумни актюерски допускания, в съответствие с размера на поетия от компанията риск

• Изчисляване на застрахователно-техническите резерви съгласно изискването на текущата нормативна уредба и на групата

• Моделиране и анализиране на съответствието на активите и пасивите на Дружеството по отношение на размера и срочността, съгласно изискванията на групата

• Изчисляване на размера на границата на платежоспособност и размера на собствените средства на компанията, съгласно изискването на текущата нормативна уредба и на групата

• Изчисляване и наблюдаване на основни параметри за финансовото състояние и развитието на дружеството

• Изготвяне на портфейлни анализи за развитието на риска по продукти

• Участие в проекти на Дружеството и групата

Нашите изисквания:

• Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалности Приложна математика, Математика, Актюерство и управление на риска, Иконометрия

• Отлична компютърна грамотност MS Office (Word, Excel, Access), бази данни

• Много добро ниво на владеене на английски език

• Способност за дефиниране на приоритети, бързо адаптиране към нови изисквания и работа под напрежение

• Организираност и отговорност

Предимство:

• Взети изпити или част от изпити пред професионалната организация на актюерите в България– Българско Актюерско Дружество

• Познания във връзка с Европейска Директива Платежоспособност II

Ние Ви предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се международна компания в млад и професионален екип при високи стандарти

• Възможности за обучение от специалисти от централата на компанията

• Много добри условия на труд

• Пълен трудов договор

• Възнаграждение в съответствие с опита и квалификацията Ви

• Възможности за професионално развитие

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля, изпратете Вашето мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка на email: career.opportunities@interamerican.bg, като посочите референтен номер Act/L.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените от Вас данни са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

Таг