Europass 2005-2020: постижения и перспективи


European Centre for the Development of Vocational Training
 

BRIEFING NOTE
Europass 2005-2020: постижения и перспективи
Седем години след стартирането на Europass, милиони хора го използват, за да направят своите умения и квалификации по-ясно и лесно разбираеми в Европа
Ръстът на използване на Европас е впечатляващ (фигура 1). От неговото пускане през февруари 2005г. до края на март 2012г. са регистрирани повече от 48.6 милиона посещения на уеб сайта на Европас и 38 милиона Европас автобиография (CV) са били изтеглени или попълнени онлайн, което е около 15 000 на ден.
Статистиката показва, че са издадени повече от 300 000 документа Европас мобилност, за удостоверяване на опит, натрупан чрез работа или учене в други страни. Повече от 1.2 милиона езикови паспорти (самооценка на езиковите умения, използвайки стандартизирани нива) са били попълнени онлайн или изтеглени.
 

 
 
Фигура 1: Използване на Europass
Между февруари, 2005г., когато стартира Европас и края на март, 2012:
 
• 48.6 милиона са посетили страницата на Европас ;
• 18 милиона Европас CV са попълнени онлайн;
• 20 милиона Европас са изтеглени;
• 333 000 езикови паспорта са попълнени онлайн;
• 915 000 езикови паспорта са изтеглени;
• повече от 300 000 документа Европас мобилност са издадени ;
• подготвени са 23 национални описа, които да позволят на хората да изтеглят приложение за сертификат, отговарящо на тяхната професионална квалификация;
• Европас приложенията към дипломи се издават от все по-голям брой висши учебни заведения.
През 2011г. сайтът на Европас е посетен от 12.9 милиона, което е 10 пъти повече в сравнение с 2005г., когато посетителите са едва 1,2 милиона. През 2005г. онлайн са попълнени само 116 000 Европас CV, докато през 2011г. те са 5.9 милиона, 50 пъти повече.

Фигура 2: Какво е Europass?
 
Europass е портфолио, съдържащо пет документа, достъпни на 26 езика, чиято цел е:
• гражданите да покажат своите умения и квалификации при търсенето на работа или обучение;
• работодателите да оценят уменията и компетенциите на своите служители;
• образователните и обучителни институции да популяризират своите програми
Два от Европас документите се попълват от гражданите:
• Европас автобиография, който дава общ преглед на личните умения и
• Европас езиков паспорт, с който, използвайки стандартизирани нива, гражданите правят самооценка на езиковите си умения.
Три други документа се използват от образователните и обучителни институции:
• Европас мобилност, който се издава на всеки, осъществил мобилност в друга европейска страна с цел образование и обучение;
• Приложение към сертификат, което има за цел да дава допълнителна информация за вече завършена степен на професионално обучение и придобита професионална квалификация.
• Европас приложение към диплoма е документ, който се прилага към оригиналната диплома за Висше образование, с цел да я направи по-достъпна за други лица и организации.
В тясно сътрудничество с Европейската комисия и
мрежата от национални Европас центрове, Cedefop:
• изготвя и преразглежда Европас документи;
• проектира и поддържа многоезичен уеб сайт;
• поддържа национални Европас центрове, които прилагат Европас на национално ниво.
Посетете страницата на Europas:
http://europass.cedefop.europa.eu
 
 
Повече от две трети от използвалите Europass CV онлайн са на възраст под 30 години. (Диаграма 1). През 2011г. първи в топ 10 на използвалите Европас CV са португалците, следвани от италианци, румънци, испанци, унгарци, немци, французи, поляци, гърци и българи.
Диаграма 1: Потребители на Europass CV онлайн по години
 
Обновена интернет страницата на Europass
В продължение на повече от седем години от ключово значение за успеха на "Европас" е лесният достъп. През декември 2011г., сайтът е с нов дизайн, осигуряващ по-бърз достъп до информация (Фигура 2). До края на 2012г., на сайта на Europass ще бъде публикуван нов формат на CV. Ще се подобри оперативната съвместимост между Europass и други уеб сайтове, например по-лесно запазване на Europass CV на страници, предлагащи работа.
Фигура 2: Сайтът на Europass с ново графично оформление

например чрез трудов опит (включително практики, бригади или доброволчески труд).
Връзка между Europass и други инструменти на ЕС
В контекста на Копенхагенския процес Европейският съюз разполага с няколко други общи европейски инструменти и принципи както Европас. Колективно те работят за по-лесно представяне на квалификациите. Те насърчават обучението през целия живот, чрез създаването на по-гъвкави системи и подкрепа на трудовата и географската мобилност.
През периода 2013-2015 Европас ще се свързва все повече с тези инструменти, по-специално, с Европейската квалификационна рамка (EQF), Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и Европейски класификатор за умения, компетенции и професии (ESCO).
Европейската квалификационна рамка има осем нива и позволява на националните квалификации (общо и висше образование, професионалното образование и обучение) да се сравняват както помежду си, така и с тези в други страни. Нивата на Европейската квалификационна рамка ще бъдат използвани в Европас CV и в приложенията към сертификат и диплома, за да се покаже нивото на квалификация, което някой притежава. Свързаните с труда умения и познания, придобити по време на престой в друга страна или в различни ситуации, валидирани под ECVET, ще бъде записан на приложение към сертификат "Европас", документ за Европас мобилност и новият документ Европас опит.
Когато бъде завършен, ESCO ще предостави подробен и точен списък на умения, компетенции и квалификации, използвани в и сред всички професионални области. ESCO терминологията ще се използва за да подобри Европас и да помогне на хората да опишат и представят опита си в областта на образованието, на работа и от живота като цяло по-ясно във връзка с различни професии. Така за хората ще бъде по-лесно да валидират своите умения и да ги приемат за квалификация.
 
 
 
 
 
„Европас паспорт на уменията” и „Европас опит”
Стратегията на ЕС „Европа 2020” дава нов тласък на Европас като един от най-важните инструменти за улесняване на европейците да учат и да работят в други държави-членки на ЕС.
В края на 2012 г. за Европас потребителите ще бъде достъпен „ Европас паспорт на уменията”, чрез който те могат да покажат квалификациите и уменията си. Новият документ, "Европас опит", ще бъде въведен през 2013 г., и ще дава възможност на гражданите да опишат умения и компетенции, които те са придобили в различни области,

ISBN 978-92-896-0979-1 – doi: 10.2801/2562
Copyright © European Centre for the Development of Vocational Training
(Cedefop), 2012
All rights reserved.
Briefing notes are published in English, French, German, Greek, Italian Portuguese and Spanish, and the EU Presidency country’s language. To receive them regularly e-mail us at: briefingnotes@cedefop.europa.eu
Other briefing notes and Cedefop publications are at:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx
P.O. Box 22427, 55102 Thessaloniki, Greece
Europe 123, Thessaloniki, Greece
Tel. +30 2310490111, Fax +30 2310490020
E-mail: info@cedefop.europa.eu
visit our portal www.cedefop.europa.eu